Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/bestelling en

overeenkomst tussen Saddlery Heemskerk, hierna te noemen: "Opdrachtnemer", en een

"Opdrachtgever" waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor

 

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van

 

Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn

 

aanvaard.

 

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

 

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

 

voorwaarden.

 

1.4 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent

 

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate

 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

 

voorwaarden te verlangen.

 

1.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen de samenwerking

 

met een Opdrachtgever te beëindigen. Van dit recht zal zeker gebruik gemaakt worden indien

 

Opdrachtgever zich op enigerlei wijze zich niet houdt aan de door Opdrachtnemer gestelde

 

voorwaarden voor aankoop en/of verkoop.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en bestellingen

 

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van Opdrachtnemer zijn

 

vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding

 

vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet

 

meer beschikbaar is, of wanneer Opdrachtgever niet schriftelijk binnen 30 dagen heeft gereageerd.

 

2.2 Een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte

 

gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens. De Opdrachtgever verstrekt

 

opdrachtnemer tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de

 

opdracht.

 

2.3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel

 

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2.4 Door Opdrachtnemer verstrekte tarieven, prijslijsten, brochures etc zijn aan wijzigingen

 

onderhevig en gelden niet als offerte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder

 

opgaaf van redenen te weigeren.

 

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om vooruitbetaling van 50% te verlangen van

 

Opdrachtgever bij bestelling van producten (hetzij zadels, pads, singels ect) en behoudt zich het recht

 

om contante betaling te verlangen voor het volledige of restantbedrag bij leverantie van het product

 

of de dienst.

 

Artikel 3 Contractduur; leveringsvoorwaarden specifieke producten; leveringstermijnen,

 

 

uitvoering en wijziging overeenkomst

 

3.1 Onder overeenkomst wordt verstaan de bestelling van een bepaald product of een bepaalde

 

dienst. Na voltooiing van de bestelde dienst of levering van het product wordt de overeenkomst in

 

principe als beëindigd beschouwd. Er wordt telkens een nieuwe overeenkomst tussen

 

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever aangegaan zodra Opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst.

 

3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken

 

een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

 

van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te

 

geven aan de overeenkomst.

 

3.3 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting

 

op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van

 

goed vakmanschap.

 

3.4 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden

 

met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een

 

behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

3.5 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

 

Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

Artikel 4 Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden

 

4.1 Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen

 

geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

 

beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren

 

van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.

 

4.2 Op reparaties verstrekt Opdrachtnemer 3 maanden garantie.

 

4.3 Indien Opdrachtgever binnen 6 maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet

 

ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de gerepareerde

 

zaak eigendom van Opdrachtnemer en doet Opdrachtgever afstand van elke vorm van eigendom.

 

4.4 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst

 

en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door

 

Opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent schriftelijk

 

overeen gekomen is.

 

4.5 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke

 

tarieven van Opdrachtgever.

 

4.6 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel

 

4.4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden

 

beïnvloed.

 

 

Artikel 5 Zichttermijn

 

5.1 De Opdrachtgever heeft tijdens het zichttermijn van 7 dagen een herroepingsrecht, waarbij

 

hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van

 

de rechtstreekse kosten van terugzending de ontvangen goederen te retourneren.

 

5.2 Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde

 

producten, producten die in gebruik zijn genomen, goederen die volgens specificaties van de

 

Opdrachtgever (maatwerk) zijn vervaardigd, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

5.3 Retourneren van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg van de

 

Opdrachtnemer en met inachtneming van de retoursvoorwaarden welke Opdrachtnemer op verzoek

 

verstrekt.

 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

 

ontbinden, indien:

 

6.1 de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

 

nakomt;

 

6.2 na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden

 

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 

6.3 Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer

 

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

 

nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

6.4 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk

 

is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

 

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd

 

tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

6.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

 

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en

 

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

 

integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 7 Overmacht

 

7.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. In

 

dat geval is Opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht

 

wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal

 

waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen,

 

welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel

 

dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst

 

in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-,

 

verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen

 

en / of hulpmiddelen, ziekte, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene

 

technische complicaties etc. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk

 

aan haar verplichtingen heeft voldaan is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk

 

te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke

 

transactie.

 

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen, op een door Opdrachtnemer aangewezen

 

bankrekening. Als betalingsdatum wordt aangehouden de factuurdatum op het afschrift van

 

Opdrachtnemer. Levering van goederen geschiedt in principe na ontvangst van de betaling. Levering

 

van de dienst pasconsult geschiedt uitsluitend door contante betaling bij levering .

 

8.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt Opdrachtnemer

 

het recht om de vordering met € 25,00 excl. BTW voor administratiekosten te verhogen.

 

8.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

8.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

 

rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van

 

hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere

 

kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk

 

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

 

executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

 

 

Artikel 9 Garanties

 

9.1 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

 

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud

 

daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van

 

Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel

 

hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd

 

dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven

 

wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door

 

of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen,

 

daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme

 

regenval of temperaturen).

 

9.2 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment

 

dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden

 

zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van

 

het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

 

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen

 

na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken

 

dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,

 

schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke

 

omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De

 

Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

9.3 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

 

administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

9.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

 

vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van

 

een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

 

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

 

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

 

onvolledige gegevens.

 

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de

 

order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

10.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

 

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

10.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

 

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin

 

van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

 

Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer

 

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

 

voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

 

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

10.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

 

gevolgschade, vertraging in levering goederen en diensten, gederfde winst, gemiste besparingen en

 

schade door bedrijfsstagnatie.

 

10.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan of

 

veroorzaakt is door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan

 

normale doeleinde van door Opdrachtnemer geleverde goederen.

 

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende

 

ondergeschikten.

 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

 

11.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

 

Artikel 12 Geschillen

 

12.1 Alle geschillen welk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding

 

van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg

 

mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Opdrachtnemer

 

ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

 

12.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van

 

niet-naleving door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen

 

voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 13 Slotbepaling

 

13.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds

 

de laatst verstrekte versie van de algemene voorwaarden.

 

13.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of

 

worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige

 

dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige

 

dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk

 

benadert.

 

13.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst

 

over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.